Velen zijn je inmiddels voorgegaan. Wij nodigen je van harte uit om het zelf te beleven en ontdekken. Sluit je aan en ervaar het verschil!

Er zijn nog 187 plekken beschikbaar!

Wekelijks werken wij het aantal plekken dat over is bij.

Ervaar Purazen gym 10 dagen gratis, meld je nu aan

Algemene voorwaarden

Voorwaarden en Huisregels Purazen gym - V 1.0

Artikel 1: De overeenkomst
1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen/online aanvragen van het inschrijfformulier aan Purazen gym

1.2) Deelname aan de trainingen/ lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.5) Iedereen dient zich te identificeren door middel van een goed leesbare pasfoto van het eigen gezicht. De foto kan worden geüpload via de Dewi-app of aan de balie.

Artikel 2: Betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lidmaatschapsgeld voor het begin van de maand te betalen middels een automatische incasso of contant /online via ideal voor aanvang van de training/les bij Purazen gym.

2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Purazen gym het recht om op de deelnemer de invorderings- en incassokosten te verhalen. Voorkeur heeft het om de directie te contacteren voor een betalingsregeling.

2.3) Restitutie van lidmaatschapgelden is niet mogelijk.

2.4) Bij een 4 maanden lidmaatschap dient het verschuldigde bedrag 4 weken vooruit ineens te worden betaald

2.5) Bij een 12 of 18 maanden lidmaatschap dient het verschuldigde bedrag per 4 weken vooruit te worden betaald.

2.6) Tijdens de schoolvakanties is Purazen gym gerechtigd om 2 weken in de zomervakantie  te sluiten.
 

Artikel 3: Uitsluiting

3.1) Purazen gym heeft het recht de toegang van de training/ lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4: All in lidmaatschappen

4.1) Er vindt geen restitutie plaats voor gemiste training/ lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

4.3) Bij langdurige ziekte  is er een bevriezing mogelijkheid voor alle soorten lidmaatschappen. Het management van Purazen gym dient op basis van criteria hiervoor specifiek toestemming te geven. 

Klanten van Purazen Gym kunnen eenmalig per jaar een verzoek indienen voor een tijdelijke stop van hun lidmaatschap, voor een periode van minimaal 4 weken en maximaal 6 weken, zoals gespecificeerd in de algemene voorwaarden te vinden op de website https://www.purazengym.nl.

Een tijdelijke stop is geen recht maar een discretionaire service die door het personeel van Purazen Gym kan worden toegekend of geweigerd naar eigen goedvinden.

Bij ziekte dient de klant in gesprek te gaan met een service medewerker om een tijdelijke stop aan te vragen.

Indien een tijdelijke stop wordt toegekend, wordt het lidmaatschap bevroren gedurende de periode van de stop. Deze periode wordt achteraf ingehaald en toegevoegd aan de oorspronkelijke looptijd van het lidmaatschap.

Artikel 5: Annulering door Purazen gym

5.1) Purazen gym heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

5.2) Purazen gym heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

5.3) Purazen gym is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatiestructuur, stroomstoringen, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, overstroming, brand, binnenlandse onlusten, oorlog, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

Artikel 6: Wijzigingen

6.1) Purazen gym behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de openingstijden, lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

6.2) Purazen gym behoudt zich het recht voor te allen tijde tarieven van zowel de lidmaatschappen als de behandelingen te wijzigen. Evenals het toepassen van jaarlijkse indexaties.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1) Purazen gym verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2) Purazen gym is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de training en of les.

Artikel 8: Toepasselijkheid en geschillen

8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Purazen gym betreffende deelname aan training/ lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

8.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Purazen gym.

8.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Purazen gym behoudens hogere voorziening.

 

Artikel 9: Opzegtermijn

9.1) Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand na het in acht nemen van de minimale periode genoemd in 9.2. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt op locatie bij Purazen gym, waarna een bevestiging door ons wordt verstuurd per mail.

Geen bevestiging ontvangen? Neem dan snel contact op met Purazen gym.

(met kalendermaand wordt bedoeld een volledige maand bijv. Okt: 1 t/m 31 oktober.) Stel u verstuurt een uitschrijving per 5 september, dan is de eerst volgende kalendermaand de maand oktober, de einddatum is dus 1 november.

9.2) De duur van een lidmaatschap hangt af van de gekozen lidmaatschap duur; 4 mnd, 12 mnd of 18 mnd.

9.3) Een abonnement wordt na afloop telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van één kalendermaand.

Artikel 10: Klachten


10.1) In geval van klachten met betrekking tot Purazen gym dient de deelnemer zich altijd te wenden tot Purazen gym.

10.2) De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en hiernaar te handelen. De klanten van Purazen gym hebben allemaal hun eigen doelstelling met welke ze komen om te bewegen of te onthaasten.

Artikel 11: Huisregels

11.1) Onze openingstijden zijn te vinden op https://www.purazengym.nl/openingstijden/ .
Tijdens de feestdagen zijn wij gesloten, tenzij er workshops gehouden worden.

11.2) Bij ieder bezoek meldt u zich met uw lidmaatschapsbandje aan bij de apparatuur in de fitness of bij de docent als het om een les gaat. Reserveren doet u online via onze reserveringsapp Dewi clubdrive. In geval van verlies en/of beschadiging van het bandje kunt u een nieuwe aanschaffen. 

11.3) Vanwege de hygiëne is het douchen of wassen voorafgaand aan de les verplicht en het gebruik van een handdoek en schone zaalschoenen tijdens de training/ lessen gewenst.

11.4) Tijdens Hot Yoga is het verplicht minimaal twee handdoeken mee te nemen waarvan één handdoek volledig de yogamat in de breedte moet bedekken.

11.5) Het is verplicht een eigen yogamat mee te nemen met een goede grip tijdens alle mat- lessen.

11.6) Wij raden u aan waardevolle spullen thuis te laten.

11.7) Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de Zen-zaal.

Deze dienen te worden achtergelaten in de daarvoor bestemde kleedruimte in de daarvoor bestemde kluisjes. Voor de kluisjes dient u zelf een slot mee te nemen. Wanneer sloten gesloten blijven hangen, dan zal deze worden opengeknipt. De kosten van het slot zijn niet bij Purazen gym te verhalen

11.8) Het meenemen van dranken naar de zen-zaal is alleen toegestaan in een afsluitbare bidon of fles.

11.9) Mobiele telefoons zijn in de zaal niet toegestaan. In geval van oproepdienst dient u het nummer van de gym door te geven en onze receptie in te lichten of daar eventueel de pieper/telefoon achter te laten.

11.10) Het is niet toegestaan te roken, alcohol en/of drugs te gebruiken binnen de Purazen gym.

11.11) U bent verplicht schone zaalschoenen (indien van toepassing) te dragen in de zen-zaal. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven zijn niet toegestaan.

11.12) In de zen-zaal dient u altijd voorgeschreven kleding te dragen die bij de les behoort.

11.13) Bij het wachten in de chillzone waar de volgende les zal plaatsvinden, vragen wij dit in stilte te doen, dit om overlast te voorkomen in de zen-zaal.

11.14) Veiligheid: Laat de docent weten wanneer u nieuw bent, dan wel gezondheidsproblemen hebt. Het dragen van hangende sieraden wordt voor uw eigen veiligheid afgeraden.